ᑐᖁᔪᖃᕐᑎᓗᒍ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ

ᐴᓂ ᐋᑕᒥ ᐃᕐᓂᖓ ᕌᐳᑦ 19-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᒃ ᑲᐱᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᑐᖁᑕᐅᑦᓱᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᓂ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ ᑯᐯᒻᒥ ᒫᑦᔨ 2018-ᒍᑎᓪᓗᒍ ᐃᓱᒪᓚᐅᕐᕐᑯᖅ ᐊᓯᐊᓂᒃ ᐋᓐᓂᓇᕐᑐᖃᕆᐊᓪᓚᖃᔭᖕᖏᓂᖓᓂᒃ.  ᑭᓯᐊᓂ ᐃᓅᑦᓱᓂ ᑐᑭᓯᒐᓱᐊᕐᓱᓂ

Read more